Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".
fb

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ strony www.duszniki.eu

Urząd Gminy Duszniki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Duszniki www.duszniki.eu.

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-24.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-07-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • zdjęcia zamieszczone na stronie przed 01.01.2020 r. nie posiadają opisu - deskrypcji,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikiem urzędu: Emilia Gogołkiewicz-Kołecka, urzad@duszniki.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 2919075. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zdjęcia lub filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia o tym wnoszącego żądanie, informując kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ aplikacji mobilnej BLISKO

Gmina Duszniki prowadzi aplikację mobilną BLISKO. Aplikacja BLISKO jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Od 4 lutego 2022 r. grafiki publikowane w aplikacji posiadają opis alternatywny (ALT).

Wyjątek stanowią wyłączenia wymienione poniżej.

Niedostępne elementy i treści:

- Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 czerwca 2021 r. mogą nie być dostępne. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.

- Mapy w aplikacji nie są dostępne cyfrowo. Twórca aplikacji korzysta z zewnętrznej biblioteki Mapbox, która nie deklaruje dostępności cyfrowej swoich map. Obecnie na rynku nie ma alternatywnego rozwiązania, które deklarowałoby dostępność cyfrową map. Zgodnie z tym, zapewnienie dostępności funkcji map oznacza bardzo wysokie koszty, które twórca aplikacji ocenił jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA I INFORMACYJNA URZĘDU

Budynek: Urząd Gminy Duszniki, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Sportowej. Do wejścia prowadzą: schody oraz podjazd dla wózków, znajdujący się przy schodach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest  zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma windy. Dla osób na wózkach dostępny jest hol główny, w którym znajduje się Biuro Obsługi Interesantów, korytarze i pomieszczenia na parterze, w tym Urząd Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, biuro Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy i Referat Geodezji i Planowania Przestrzennego. W Biurze Obsługi Interesantów znajduje się mobilna pętla indukcyjna. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu urzędu, obok Biura Obsługi Interesantów. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W przedsionku budynku po prawej stronie znajduje się tablica tyflograficzna na postumencie z planem parteru z oznaczeniami w alfabecie brajla. W budynku przy drzwiach do pomieszczeń znajdują się tabliczki informacyjne w alfabecie brajla. Na poręczach pochylni i schodów oraz na uchwycie drzwi wejściowych znajdują się nakładki informacyjne w alfabecie brajla. Przed pierwszym stopniem schodów na parterze znajdują się pola uwagi. Pierwsze i ostatnie stopnie schodów są oznaczone czarną taśmą kontrastową i antypoślizgową. Przeszklenia drzwi wejściowych i drzwi przesuwanych w przedsionku są oznaczone żółtą taśmą kontrastową. W Urzędzie Gminy Duszniki istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego on-line. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

/aktualizacja z 3 marca 2023 r./

Urząd Gminy
najczęściej czytane

Kontakt


Załatwianie spraw - pobierz wniosek


Odbiór odpadów


Informator Gminy Duszniki


Mapy